Pasportizace ploch a kubatury

 • Efektivní nástroj pro správu areálu
 • Přesný přehled o výměrách ploch
 • Ortofotomapa areálu
 • Možnost propojení výstupu s výnosem z katastrální mapy
 • Podklad pro plánování projekčních prací v rámci daného areálu či přilehlého okolí
 • Ucelený náhled na plochu areálu ve vysokém rozlišení (cm/pix) s možností provádění vlastního měření délek a ploch
 • Rychlý a efektivní sběr dat, zpracování výstupu v řádu dnů
 • Výstupy jsou ověřeny geodetem
 • Georeferencovaná orotofotomapa části zemského povrchu o rozlišení až 1 cm/pix.
 • Georeferencovaná orotofoto mapa fasády objektu o rozlišení až 3 mm/pix
 • Tvorba digitálního výškového modelu (DEM) o rozlišení až 1 cm/pix.
 • Výpočet kubatur s odchylkou do 1 %
  • Určení objemu zemních prací (porovnání skutečného stavu s projektem) nebo zaměření sypkých materiálů atp.
 • Vyhotovení podélných a příčných řezů

Pasportizace ploch

Provedení technické pasportizace vyznačených ploch v rámci libovolného prostoru, například parkoviště, zastavěné plochy, haly, komunikace, travnatých porostů atp. Jedná se především o výpočet plochy a výškových rozdílů, například pro účely rekonstrukce.

Ortofoto

Výpočet zájmové plochy

Určení výškových rozdílů

Kubatury

Za pomocí leteckého snímkování lze určit objem stanovených hmot, jako například výpočet objemu zeminy, kterou je třeba odvézt ze staveniště, či zásoby sypkých hmot určených k prodeji.

Máte zájem o pasportizaci nebo dotaz na nás?